Ympäristö

Oulunsalon ampumarata sijaitsee kuivalla hiekkakankaalla Oulun lentoaseman kupeessa melualueella. Ammuttaessa haulit leviävät noin 8,5 hehtaarin alueelle, joka sijaitsee kokonaan Oulun Seudun Haulikkoampujat r.y.:n omistamalla yhteensä 24 hehtaarin alueella. Haulikkorata on pohjavesialueella.

Koska alue on pohjavesialuetta, maaperää, vajovettä ja pohjaveden tilaa seurataan säännöllisesti ulkopuolisen asiantuntijan tekemin kokein. Alueen maaperä on kuivaa ja rautapitoista, minkä ansiosta lyijy sitoutuu hyvin maaperään, eikä lyijyn tai minkään muunkaan ihmisen terveydelle vaaralliseksi laskettavan aineen ole havaittu liukenevan veden mukana. Alueelta ei ole otettu maa-aineksia, eli alueen pintamaan orgaaninen kerros on häiriintymätön ja muodostaa luontaisen suojakerroksen. Pintamaa-aines, johon haulit tippuvat, on varsin tiivistä ja peitteistä, ja kokeiden tulosten perusteella maaperässä oleva lyijypitoisuus rajoittuukin näin ollen noin 10 cm osaan pintakerroksessa. Syvemmistä kerroksista tai pohjavedestä ei ole valideissa näytteissä löytynyt kohonneita lyijypitoisuuksia. Lisäksi paksu maakerros muodostaa luonnollisen puskurin ennen pohjavettä, jonka arvioidaan sijaitsevan noin 4–6 metrin syvyydessä. Ympäristöviranomaisen arvion mukaan pohjaveden virtaussuunta on noin 700 metrin päässä sijaitsevalta vedenottamolta ampumaradalle päin.
 

Ympäristöriskien ehkäisy

FCG Finnish Consulting Group Oy:n (2012) johtopäätelmien mukaan radan maa-alueen puhdistukselle ei ole kiirettä, koska 20 vuoden lyijykertymä ja altistusaika eivät ole aiheuttaneet merkittävää lyijyn kulkeutumista pintakerroksesta 5-6 cm syvemmälle. Lyijy siis pidättyy pintakerrokseen, eikä aiheuta maaperän syvempien kerrosten eikä pohjaveden muuttumista tai pilaantumista. Johtopäätös tukee Pöyry Environment Oy:n tutkimustuloksia vuodelta 2007. Odotettavissa ei ole sellaisia ympäristöllisiä muutoksia, jotka olennaisesti muuttaisivat tilannetta.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu haitta-aineiden (lyijy Pb, arseeni As, antimoni Sb) kulkeutuminen maaperässä. Tulokset perustuvat Mansikkakuopan ampumaradalla tehtyihin mittauksiin.

Tutkimusten mukaan 90 prosentin todennäköisyydellä esimerkiksi lyijy kulkeutuu pohjaveteen 120 000 vuodessa. Suhteutettuna ihmiskunnan historiaan todettakoon, että viimeisin jääkausi päättyi noin 11 600 vuotta sitten. Eurooppaan ihminen on tallustanut syntysijoiltaan Afrikasta noin 40 000 vuotta sitten.

Maaperän pilaantumisriskin estämiseksi Oulunsalon haulikkoradalle suositellaan, että jo rakennettujen valumavesikerääjien veden laatua seurataan 10–30 vuotta. Jos valumavesien laadussa tapahtuu muutoksia, niihin on hyvää aikaa reagoida, ennen kuin muutokset vaikuttavat pohjaveteen. Välitöntä tarvetta muille toimenpiteille jo käytössä olevien lisäksi ei tutkimustulosten pohjalta ole tarvetta. Lisäksi suositellaan, että alueella, johon suurin lyijykuormitus kohdistuu, tehdään määrävuosin, esimerkiksi viiden vuoden välein, maan pintakerroksesta (0-50 cm) ainetaseselvitys, millä seurataan lyijyn mahdollista kulkeutumista pintakerroksessa.

Radan maapohja voidaan tarvittaessa puhdistaa mineraaliteknisellä puhdistusmenetelmällä, joka seuloo maasta haulit hyötykäyttöön ja puhdistaa maaperän puhtaustasolle, jolla sen käytölle ei ole rajoitteita.

 

OSH ja ympäristö

OSH pyrkii omalta osaltaan toimimaan vastuullisesti ja huolehtimaan ympäristöstä myös oma-aloitteisesti ja pilottiratkaisujen avulla edistämään parhaan mahdollisen teknologian (BAT) kehittämistä ampumarata-alueille. OSH on yhteistyössä Kemiran kanssa rakentanut alueelle 1800 m2 suuruisen koekentän, jolla kerätään ampumapaikan lähialueen hulevedet muovituksella keskitettyyn kerääjäputkiston päätepisteessä olevaan umpikaivoon. Kaivossa on suodattimena Kemiran CHF12-absorptioainetta, joka poistaa vedestä tehokkaasti lyijyä ja muita raskasmetalleja. Kaivosta poistuvan veden lyijypitoisuus on alle määritysrajan, eli lyijyn suhteen veden puhtaustaso vastaa juomavettä. Myös muita vapaaehtoisia ympäristöprojekteja on valmisteilla.